Selecteer een pagina

Disclaimer

De inhoud van www.hik-hollandinkenya.com is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Holland
in Kenya tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te
bieden, verstrekt HIK Holland in Kenya expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze
internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze
informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. HIK Holland in Kenya garandeert niet dat deze
internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Informatie van derden, producten en
diensten Wanneer HIK Holland in Kenya hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt,
betekent dit niet dat HIK Holland in Kenya de op of via deze internetsites aangeboden producten of
diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig
voor eigen risico. HIK Holland in Kenya aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke
internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid
van informatie op dergelijke internetsites, is door HIK Holland in Kenya niet geverifieerd.

Een ieder is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van juiste en actuele informatie. De
waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie is
door HIK Holland in Kenya niet geverifieerd. HIK Holland in Kenya verstrekt deze gegevens in geen
geval aan derden. Uitsluiting van aansprakelijkheid HIK Holland in Kenya aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of
gevolgschade, ongeacht of HIK Holland in Kenya op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die
op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige
onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik
van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het
onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan HIK Holland in Kenya of aan u
wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van
deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via
deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik
van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en
(vrijwillige) medewerkers van HIK Holland in Kenya.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.